BLOG

2 styczeń 2018

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o notariacie  oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 2 października 2008 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzona została możliwość uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Stworzyło to możliwość wyboru sposobu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa do spadku: albo przed sądem, czyli sądowego stwierdzenia nabycia spadku, albo przed notariuszem, czyli w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma charakter dokumentu urzędowego i wywiera takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Podważenie skutków prawnych zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia może nastąpić tylko po przeprowadzeniu specjalnego postępowania sądowego o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Głównym celem i motywem rozszerzenia katalogu czynności notarialnych o akt poświadczenia dziedziczenia było dążenie do odciążenia sądów od rozpoznawania spraw drobnych oraz takich, które pozbawione są elementu spornego oraz przede wszystkim ułatwienie obywatelom możliwości uzyskania szybkiego i pozasądowego potwierdzenia ich praw do spadku.

Co przygotować?

Czynności przygotowawcze polegają na zebraniu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, a mianowicie będą to:

- odpis aktu zgonu spadkodawcy,

- odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy (akt małżeństwa spadkodawcy, akty urodzenia dzieci itd.),

- inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku (testamenty, protokoły złożonych oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, dokumenty pozwalające ustalić uprawnienia do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, dokumenty wykazujące czy w skład spadku wchodzi nieruchomość, dokumenty dotyczące przedmiotu zapisu windykacyjnego).

Droga notarialna czy sądowa?

Osoba zainteresowana potwierdzeniem swoich praw do spadku ma do wyboru dwie alternatywne drogi. Droga sądowa i droga notarialna różnią się od siebie, jednak wywołują takie same skutki. Która droga jest zatem lepsza? Osoba zainteresowana prawdopodobnie będzie rozpatrywała taki wybór w kategorii szybkości i ponoszonych kosztów, czyli będzie starała się wybrać rozwiązanie szybsze i tańsze.

Szybszą drogą uzyskania praw do spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia. Można uniknąć w ten sposób czekania na wyznaczenie terminu rozprawy, które w sytuacji wręcz nadmiernego obciążenia sądów, mogą być bardzo długie. Kolejno, należy czekać na uprawomocnienie się orzeczenia. Do tego dochodzi też kwestia psychologiczna, mianowicie dla większości ludzi wizyta w sądzie jest często bardziej stresująca niż wizyta w kancelarii notarialnej, gdzie potwierdzenie praw do spadku przebiega w mniej sformalizowany sposób. Niewątpliwym plusem wyboru drogi notarialnej jest fakt, że akt poświadczenia dziedziczenia może być wydany przez każdego notariusza niezależnie od ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, natomiast w przypadku postępowania sądowego okoliczność ta decyduje o właściwości sądu.

Z  raportu pod nazwą „Szybciej, taniej, skuteczniej - poprawa warunków obsługi prawnej osób fizycznych i osób prawnych w Polsce” z maja 2013 roku, stworzonego przez Fundację Republikańską jasno wynika, że w praktyce tańsze i korzystniejsze dla budżetu państwa jest korzystanie z usług notariusza.

Akt poświadczenia dziedziczenia, jako instytucja nowsza niż stwierdzenie nabycia spadku, lepiej wykorzystuje nowoczesne techniki informatyczne i jest szybszym sposobem uzyskania praw do spadku. Czyni on zadość teleinformatycznym wymogom XXI wieku i tym samym wskazuje nowy kierunek rozwoju polskiego systemu prawnego. Usprawnia tym samym działanie sądów poprzez odciążenie ich od spraw bezspornych i spełnia cele, które przyświecały nowej regulacji.

KONTAKT

Kancelaria Notarialna Robert Dor notariusz, Andrzej Micorek notariusz Spółka Cywilna
Lokalizacja:
ul. Nowy Świat 53
00-042 Warszawa Śródmieście
Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00

Istnieje możliwość dostosowania godziny dokonania czynności do indywidualnej potrzeby klienta.

Click to unlock the map