DOR & MICOREK

15 październik 2017

OPŁATY

OPŁATY

Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza), podatek od towarów i usług (VAT), opłata sądowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn.

Wynagrodzenie notariusza – taksa notarialna

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, którego maksymalne stawki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki (23%).

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jako płatnik podatków

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, na przykład umów: sprzedaży, zamiany, pożyczki, dożywocia, darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki.

Podatek od spadków i darowizn

Notariusze są płatnikami podatku od spadków i darowizn dokonywanych w formie aktu notarialnego od umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz nieodpłatnego ustanowienia użytkowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Opłata sądowa

Wysokość opłaty sądowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz jej wysokość wskazuje w akcie notarialnym. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w celu ustalenia wszelkich kosztów związanych z daną czynnością notarialną.

KONTAKT

Kancelaria Notarialna Robert Dor notariusz, Andrzej Micorek notariusz Spółka Cywilna
Lokalizacja:
ul. Nowy Świat 53
00-042 Warszawa Śródmieście
Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00

Istnieje możliwość dostosowania godziny dokonania czynności do indywidualnej potrzeby klienta.

Click to unlock the map