DOR & MICOREK

15 październik 2017

CZYNNOŚCI

CZYNNOŚCI

Czynności notarialne dokonywane w Kancelarii Notarialnej

W Kancelarii dokonywane są wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa, a w szczególności:

- umowa sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca parkingowego, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, umowa sprzedaży udziałów w nieruchomościach i prawach,

- umowa przedwstępna, umowa zobowiązująca (umowa warunkowa), umowa przenosząca własność,

- umowa darowizny nieruchomości, umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca parkingowego, umowa darowizny udziałów w nieruchomościach i prawach,

- oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, umowa ustanowienia hipoteki,

- oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej, oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu, oświadczenie o ustanowieniu służebności osobistej, oświadczenie o ustanowieniu prawa użytkowania oraz umowy dotyczące ustanowienia tych praw,

- umowa o dożywocie, umowa renty odpłatnej, umowa renty nieodpłatnej,

- umowa o dział spadku, umowa zniesienia współwłasności nieruchomości,

- umowa o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub po ustaniu wspólności ustawowej. na przykład w następstwie ustanowienia rozdzielności majątkowej,

- umowa majątkowa małżeńska – intercyza (kilka rodzajów),

- umowa zamiany,

- zmiana umowy (aneks),

- pełnomocnictwo (upoważnienie),

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4), 5) i 6) Kodeksu postępowania cywilnego, a w tym: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z udzielonym kredytem (dawny bankowy tytuł egzekucyjny); oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego,

- testament, testament zawierający zapis windykacyjny, zapis zwykły, polecenie, wydziedziczenie (pozbawienie zachowku),

- umowa zrzeczenia się dziedziczenia,

- przyjmowanie pieniędzy do depozytu w związku z czynnością notarialną,

- przyjmowanie dokumentów na przechowanie,

- oświadczenie o ustanowieniu fundacji,

- umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa spółki komandytowej, umowa spółki komandytowo-akcyjnej, akt zawiązania i statut spółki akcyjnej,

- protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o., protokół walnego zgromadzenia Spółki Akcyjnej, protokół zebrania wspólników spółki komandytowej, protokół zebrania wspólników innej spółki osobowej,

- akt poświadczenia dziedziczenia, a w związku z tym protokół dziedziczenia, protokół z oświadczenia o przyjęciu spadku, protokół z oświadczenia o odrzuceniu spadku, poszukiwanie testamentu w systemie NORT (Notarialny Rejestr Testamentów),

- wypis, wyciąg i odpis dokumentów,

- poświadczenie podpisu, a w tym poświadczenie podpisów pod umową sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

- poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, poświadczenie daty pewnej, poświadczenie pozostawania przy życiu,

- protesty weksli,

- inne czynności wynikające z przepisów prawa.

KONTAKT

Kancelaria Notarialna Robert Dor notariusz, Andrzej Micorek notariusz Spółka Cywilna
Lokalizacja:
Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00

Istnieje możliwość dostosowania godziny dokonania czynności do indywidualnej potrzeby klienta.

Click to unlock the map